Faculty

Magdum AA
Mrs. Magdum Alkavati A.
MSc(IT)
Kulkarni Ambarish  N.
Mr.Kulkarni Ambarish N.
M.Sc.Electronics Science
Adewar-P.-Swapnil
Mr. Adewar-P.-Swapnil
M.Sc.Electronics Science
Mrs.Kittur Monali Dinkar
Mrs.Kittur Monali D.
MSc(Statistics) BEd

Mr.Desai sujit subhas
Mr.Desai sujit subhas
MMS,MPhil
Mrs.Chavan Rachana Vasant
Mrs.Chavan Rachana V.
MCM
Mrs. Gidde Varsha. Prasahnt
Mrs. Gidde Varsha P.
MCA
Mrs.Bhosale Kalyani Prakash
Mrs.Bhosale Kalyani P.
M.Sc.Computer Science

Mr.Ekatpure Vishal Prakash
Mr.Ekatpure Vishal P.
MBA
Mrs.Phatak Nandini Sujit
Mrs.Phatak Nandini S.
MCom DB MA
Mrs.Nikam Mohini  Sambhaji
Mrs.Nikam Mohini S.
M.Sc.Computer Science
Mr.Kenchi Vishwas Vijay
Mr.Kenchi Vishwas V.
M.Sc.Math

Mrs.Bhoyane Rekha Bandu
Mrs.Bhoyane Rekha B.
M.Sc.Math
Ms.Dhumal Pradnya Abbasaheb
Ms.Dhumal Pradnya A.
MBA
Miss.Adhav Preeti Suresh
Miss.Adhav Preeti S.
M.Sc.Computer Science
Mrs.Pawar Shalini  Vikas
Mrs.Pawar Shalini Vikas
M Lib


Non-Teaching
Mr.Memane Dattatrya Dinkar
Mr.Memane Dattatrya D.
Sr.Clark
Mr.Karkar Tukaram Pandurang
Mr.Karkar Tukaram P.
Account Clark
Mr.More Sameer  Bajirao
Mr.More Sameer B.
Lab Assistant
Mrs.Kashid Pallavi Machindra
Mrs.Kashid Pallavi M.
Lab Assistant

Mrs.Aware Rupa Rahul
Mrs.Aware Rupa Rahul
Lab Assistant
Mr.Vanshiv Chetan Siddharth
Mr.Vanshiv Chetan S.
Peon
Mrs.Devgirkar Indubai Ram
Mrs.Devgirkar Indubai R.
Peon